นายสมบูรณ์ งั่งสำฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเสกสรร ไทยยิ้ม นายไพรัตน์ อินทร์แสง
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาชัยนาท